Algemene voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') zijn een wettelijke overeenkomst tussen Phifer Incorporated (hierna genoemd 'Phifer'), en u als gebruiker ('Gebruiker') van de website www.phifer.com ('Website'). Door gebruik te maken van de gegevens op deze website erkent de Gebruiker dat hij/zij de gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en begrepen en zal voldoen aan de algemene voorwaarden die in deze overeenkomst gesteld zijn. Door gebruik te maken van de website en/of het indienen van content geeft de gebruiker aan dat hij/zij de Gebruiksvoorwaarden accordeert en zich hieraan gebonden weet. Wilt u niet gebonden zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden maak dan geen gebruik van deze Website. Phifer herziet en reviseert deze Gebruiksvoorwaarden nu en dan naar eigen goeddunken. Alle veranderingen treden onmiddellijk na publicatie in werking en gelden voor alle toegang tot en het gebruik van de Website nadien. Het aanhoudende gebruik van de Website na publicatie van de herziene gebruiksvoorwaarden betekent dat de gebruiker instemt met de veranderingen en deze accepteert. Van de Gebruiker wordt verwacht dat hij/zij deze pagina zo nu en dan bekijkt om op de hoogte te blijven van de veranderingen.

U begrijpt en accepteert dat de Website openbaar is en aangeboden wordt op EIGEN BATEN EN SCHADEN en VOOR ZOVER BESCHIKBAAR. Phifer behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Website te wijzigen, op te schorten, of te stoppen zonder waarschuwing of aansprakelijkheid.

(1) Gebruikersgedrag. Gebruiker gaat akkoord dat de aangeboden informatie alleen aangewend zal worden voor het gebruik van de producten en diensten die Phifer aanbiedt. U mag de website alleen gebruiken voor legale doeleinden. Gebruiker zal geen onbevoegd gebruik maken van deze website of de beschikbare interactieve functies. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen gebruik van de Website, voor content die u indient bij Phifer en de daaraan verbonden consequenties. Om toegang te krijgen tot de Website of functies die de Website biedt, kan de Gebruiker gevraagd worden om registratiegegevens of andere informatie. Voorwaarde voor het gebruik van de Website door de Gebruiker is dat alle informatie die de gebruiker op de Website verstrekt waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig is. Deze Website wordt aangeboden en is beschikbaar voor gebruikers die 18 jaar of ouder zijn en in de Verenigde Staten of een van hun territoria of bezittingen wonen. Door gebruik van deze website verklaart en garandeert u dat u de wettelijke leeftijd hebt om een bindend contract te sluiten met Phifer en aan alle voorgaande geschiktheidseisen voldoet. Voldoet u niet aan de eisen, dan dient u geen gebruik te maken van de Website.

(2) Verboden gebruik.
U mag de website alleen gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in om niet:

de website te gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke federale, staats-, lokale of internationale wet- en regelgeving.
de website te gebruiken om deel te nemen aan gedrag dat lasterlijk, smadelijk, bedreigend of intimiderend is.
de website te gebruiken om deel te nemen aan gedrag dat inbreuk maakt op het intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten van een derde.
de website te gebruiken voor het versturen van reclameboodschappen of promotiemateriaal, met inbegrip van 'ongewenste e-mail', 'kettingbrief' of 'spam' of een andere soortgelijke uitnodiging.
u uit te geven als Phifer, een Phifer-medewerker, een andere Gebruiker of enige andere persoon of entiteit te imiteren (inclusief en zonder beperking) door gebruik van e-mailadressen die verbonden zijn aan enige van de voorgaande opties.
de website te gebruiken om te participeren in een of ander gedrag dat iemands gebruik of genot van de website beperkt of verhindert, of dat, zoals bepaald door Phifer, Phifer of gebruikers van de website mogelijk schade berokkent of blootstelt aan aansprakelijkheid.
de website te gebruiken op een of andere manier die de website kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de website door een andere partij kan hinderen, met inbegrip van hun vermogen om via de website real time-activiteiten uit te voeren.
een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middelen te gebruiken om de website te bezoeken voor welk doel dan ook, inclusief het monitoren of kopiëren van materiaal op de website.
een handmatig proces te gebruiken om materiaal op de website te monitoren of te kopiëren of voor welk ander ongeoorloofd doel dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Phifer.
een apparaat, software of routine te gebruiken die de goede werking van de website belemmert, inclusief het aanvallen van de website via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval of anderszins proberen de juiste werking van de website te verstoren.
virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.
pogen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot, te interfereren met, beschadigen of verstoren van onderdelen van de website, de server waarop de website is opgeslagen, of elke server, computer of database verbonden met de website.
te veroorzaken dat de website of gedeelten ervan worden weergegeven of weergegeven door bijvoorbeeld framing, deeplinking of in-line linking op een andere site.
(3) Beëindiging. U stemt ermee in dat Phifer naar eigen goeddunken uw toegang tot of gebruik van de Website kan beëindigen, op elk moment en om welke reden dan ook en zonder beperkingen, als Phifer van mening is dat u niet naar de letter of geest van deze website hebt gehandeld of deze heeft geschonden. Na een dergelijke beëindiging wordt uw recht om de website te gebruiken onmiddellijk stopgezet. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot of gebruik van de website kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving, en dat Phifer onmiddellijk alle informatie en bijbehorende bestanden kan verwijderen en/of verdere toegang tot dergelijke informatie of bestanden kan blokkeren. U stemt ermee in dat noch Phifer, noch enige gelieerde entiteit aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor beëindiging van uw toegang tot de website of voor dergelijke informatie of bestanden, of dat deze informatie of bestanden aan u ter beschikking moeten worden gesteld na een dergelijke beëindiging.

(4) Handelsmerken. 'Phifer' en de termen 'SheerWeave' 'Trackless' 'Sun Screen' 'Block the Sun, Not the View' 'SunTex' 'Lite Kote' 'PhiferTex' 'Pet Screen' 'Phifershield' 'MuroTex' 'Earth Friendly' 'Tuff Screen' en 'Geobella' zijn geregistreerde handelsmerken van Phifer of dochterondernemingen (gezamenlijk, 'Merken'). De gebruiker mag deze Merken op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, plaatsen, verzenden, distribueren of wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Phifer. Het zonder toestemming gebruiken van Phifer-merken op een andere website is verboden.

(5) Eigendomsrecht op de inhoud. De Website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, weergaven, afbeeldingen, video, audio en het ontwerp, de selectie en de indeling daarvan) ('Inhoud'), zijn eigendom van Phifer, zijn licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal en zijn beschermd door het auteursrecht van de Verenigde Staten eninternationaal auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim en ander intellectueel eigendom of eigendomsrechten.

U mag de inhoud van deze Website of een deel ervan niet wijzigen, publiceren of weergeven; geen toegang geven tot of gebruik maken van de inhoud voor commerciële doeleinden; geen afgeleid werk maken of op enigerlei wijze misbruik maken van de inhoud van deze Website.
Het gebruik van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens op de inhoud is verboden, evenals de inhoud of onderdelen van de website framen, reproduceren, herdrukken, kopiëren, opslaan, openbaar weergeven, uitzenden, verzenden, wijzigen, vertalen , porteren, publiceren, in sublicentie geven, toewijzen, overdragen, verkopen, uitlenen of anderszins verspreiden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming
U mag de aanwezige mechanismen ter voorkoming van ongeoorloofde reproductie of distributie van de inhoud niet omzeilen. Enig gekopieerd materiaal van deze website wijzigen.
Illustraties, foto's, video- of audiosequenties of afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken.
Auteursrechten, handelsmerken of andere kennisgevingen van eigendomsrechten van kopieën van materiaal van deze site verwijderen of wijzigen.
Geen enkel recht, titel of belang in of betreffende de Website of enige inhoud op de Website wordt aan u overgedragen en alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden aan Phifer. Elk gebruik van de Website dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden is een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.

(6) Aanspraak auteursrechten. Om een klacht in te dienen over een schending van het auteursrecht op de website, stuurt u een e-mail naar info@phifer.com zodat de daarvoor aangewezen persoon binnen ons bedrijf deze verder kan afhandelen.

(7) Links naar sites van derden. Soms kan de Website koppelingen bevatten naar websites van derden die niet onder controle van Phifer vallen. Phifer doet geen enkele uitspraak over enige andere website waartoe Gebruiker via de Website toegang heeft. Wanneer de Gebruiker een andere website bezoekt, doet de Gebruiker dit op eigen risico en erkent hij/zij dat Phifer niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor enige inhoud, advertenties, producten of ander materiaal dat beschikbaar is op dergelijke sites van derden. Gebruiker stemt er ook mee in dat Phifer niet aansprakelijk is voor verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de website van een derde partij. Vermelding van derde bedrijven en websites op de Website is alleen voor informatieve doeleinden en vormt geen goedkeuring of aanbeveling.

(8) Beperking van aansprakelijkheid. GEBRUIKER BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT PHIFER NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR VERLIES OF SCHADE (DIRECT, INDIRECT, PUNITIEF, ACTUEEL, GEVOLG, INCIDENTIEEL, SPECIAAL, VRIJGIFTE OF ANDERSZINS) ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF DE ONBRUIKBAARHEID VAN DEZE WEBSITE, OF ENIGE WEBSITES DIE VERBAND HOUDEN MET DE WEBSITE, ENIGE INHOUD OP DE WEBSITE OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES OF ENIGE INTERACTIEVE FUNCTIES, OF HET GEVOLG VAN ENIGE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE, ONGEACHT DE BASIS WAAROP AANSPRAKELIJKHEID IS GECLAIMD, ZELFS ALS PHIFER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE.

DEZE BEPERKING IS ONDERHAVIG AAN DE BEPALINGEN VAN ELKE GELDIGE WET DIE HAAR TOEPASSINGSGEBIED BEPERKT EN IS NIET VAN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT KRACHTENS GELDIGE WETGEVING. PHIFER'S AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN DE GEBRUIKER BETREFFENDE ALLE VERLIEZEN, SCHADE, VERWONDINGEN EN VORDERINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK, OF DE SCHADE WORDT GECLAIMD VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN EEN CONTRACT, OF VOLGENS VERMEENDE NALATIGHEID OF ENIG ANDER JURIDISCH PRINCIPE, ZAL IN IEDER GEVAL NIET GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT DE GEBRUIKER HEEFT BETAALD OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT PHIFER'S WEBSITE.

(9) Disclaimer garanties. De informatie die op of via de Website wordt aangeboden, is uitsluitend beschikbaar gemaakt voor algemene informatiedoeleinden. Phifer biedt geen garantie dat de website voldoet aan de vereisten van de gebruiker of dat deze ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn; noch geeft Phifer enige garantie over het nut, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie op de Website, noch over de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Website of over de juistheid of betrouwbaarheid van enige informatie verkregen via deze Website. Website. U begrijpt dat Phifer niet kan en wil garanderen dat bestanden die beschikbaar zijn voor het downloaden van internet of de website vrij zijn van virussen of andere destructieve code. De gebruiker is verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en ijkpunten om te voldoen aan de specifieke vereisten van de gebruiker voor antivirusbescherming en nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van een manier buiten onze site voor elke reconstructie van verloren gegevens. PHIFER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN DENIAL-OF-SERVICEAANVAL, VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT UW COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA'S, GEGEVENS OF ANDERE EIGENDOMMEN KAN INFECTEREN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF ENIGE SERVICES OF ITEMS VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF VANWEGE HET DOWNLOADEN VAN MATERIAAL DAT IS GEPLAATST OP DE WEBSITE OF OP ENIGE WEBSITE DIE GELINKT IS MET DE WEBSITE. GEBRUIKER BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT HET DOWNLOADEN OF ANDERSZINS VERKRIJGEN VAN CONTENT VIA HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, VOOR EIGEN RISICO IS VAN DE GEBRUIKER EN DAT DE GEBRUIKER UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN HET COMPUTERSYSTEEM VAN DE GEBRUIKER OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE CONTENT.

TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS VERMELD, BIEDT PHIFER DEZE WEBSITE-INHOUD IN DE HUIDIGE STAAT AAN EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN VOLGENS DE WET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE BEINVLOEDT GEEN ENKELE GARANTIE DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING.

Deze website kan inhoud bevatten, inclusief advertenties, die door derden wordt verstrekt. Alle uitspraken en/of meningen in dit materiaal en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud, anders dan de door Phifer verstrekte inhoud, zijn uitsluitend de mening en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die het betreffende materiaal levert. Het materiaal van derden komt niet noodzakelijk overeen met de mening van Phifer. Phifer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk jegens u of een derde partij voor de inhoud of juistheid van materiaal dat door derden wordt verstrekt.

(10) Compensatie. De Gebruiker stemt ermee in om op kosten van Gebruiker, Phifer, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen, distributeurs en licentiehouders te vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen tegen enigerlei vonnis, verliezen, tekortkomingen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke kosten en onkosten van advocaten) gemaakt in verband met of voortvloeiend uit enige claim, eis, rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit schending door de Gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden of in verband met het gebruik van deze website door de Gebruiker of een daarmee verband houdend product of dienst.

11 Geldend recht. Deze Overeenkomst en de relatie tussen Gebruiker en Phifer worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Alabama, ongeacht keuze van wettelijke bepalingen. Gebruiker (a) stemt in met de exclusieve persoonlijke jurisdictie en locatie van de federale en nationale rechtbanken in of voor Tuscaloosa County, Alabama in enige actie die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst; en (b) doet onherroepelijk afstand van enig bezwaar tegen persoonlijke jurisdictie of rechtspleging in dergelijke rechtbanken, inclusief, maar niet beperkt tot, bezwaren gebaseerd op de toepassing van forum non conveniens of 28U.S.C. sectie 1404. Mochten de federale en nationale rechtbanken in of voor Tuscaloosa County, Alabama weigeren jurisdictie uit te oefenen om welke reden dan ook, dan kunnen beide partijen van deze Overeenkomst een reden voor actie, rechtszaak of actie instellen bij een rechtbank met bevoegde jurisdictie in de Verenigde Staten.

(12) Kwijtschelding/Splitsing. De kwijtschelding door een partij van een schending of recht onder deze Overeenkomst vormt geen verklaring van afstand van een volgend inbreuk of recht. Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, dan zal deze bepaling worden gescheiden van de rest van deze Overeenkomst, die verder volledig van kracht en van toepassing zal blijven.

(13) Controle en handhaving; ontbinding. Phifer heeft het recht om gepaste juridische stappen te ondernemen, waaronder, zonder beperking, doorverwijzing naar wetshandhavingsinstanties voor elk illegaal of ongeautoriseerd gebruik van de website. Phifer heeft ook het recht om uw toegang tot de gehele of een deel van de website om welke reden dan ook te beëindigen of op te schorten, inclusief, maar niet beperkt tot, enige overtreding van de gebruiksvoorwaarden. Zonder beperking van het voorgaande behoudt Phifer het recht voor om volledig samen te werken met wetshandhavingsinstanties of een rechterlijk bevel waarin we worden verzocht of ons wordt gevraagd de identiteit of andere informatie over de toegang tot en/of het gebruik van de website openbaar te maken. U VRIJWAART EN STELT SCHADELOOS PHIFER EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEHOUDERS EN DIENSTVERLENERS VAN CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT ELKE ACTIE DIE DOOR ENIGE VAN DE VOORGAANDE PARTIJEN IS GENOMEN TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN HAAR ONDERZOEK EN VAN ENIGE ACTIES ALS GEVOLG VAN ONDERZOEKEN DOOR HIERVOORGENOEMDE PARTIJEN OF WETSHANDHAVINGSINSTANTIES.

(14) Voorbehoud van rechten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn voorbehouden. Phifer handelt in bepaalde staten in de Verenigde Staten. Niet alle op deze site beschreven diensten zijn beschikbaar in alle staten. Het kan zijn dat u niet in aanmerking komt voor alle procucten en diensten. Phifer behoudt het recht voor om te bepalen of u ontvankelijk bent voor zover wettelijk toegestaan. Alle offertes die door de website worden gegenereerd, zijn schattingen op basis van de door u verstrekte informatie en zijn geen contract, niet bindend en geen overeenkomst voor verzekeringsdekking. Beschrijvingen van producten op de website zijn slechts algemene beschrijvingen en vormen geen contractverklaring.

(15) Gehele overeenkomst. De Gebruiksvoorwaarden vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en Phifer met betrekking tot de Website en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de Website.

(16) Online aankopen en andere algemene voorwaarden. Bepaalde producten of diensten kunnen onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden, bepalingen, verklaringen of overeenkomsten. Alle aankopen via de website of andere transacties voor de verkoop van diensten via de website of naar aanleiding van uw bezoeken aan de website zijn onderworpen aan de overeenkomst(en) die de gebruiker aangaat op het moment van aankoop of transactie. In het geval van een conflict tussen een gebruikerstransactieovereenkomst en de Gebruiksvoorwaarden, vormen de voorwaarden van de gebruikerstransactieovereenkomst de overhand.

(17) Privacy. Phifer verzamelt informatie over de gebruikers van deze website. Het verzamelen van deze informatie is onderworpen aan de Privacykennisgeving die u kunt vinden op www.phifer.com en zijn hierbij opgenomen door middel van verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden .

Vragen. Neem voor vragen of juridische problemen contact op met Phifer info@phifer.com